Visie op n stevige basis

Cultuur als basis
Cultuur geeft kinderen een basis mee, die verder reikt dan de cultuur op zich; het durven verder kijken dan wat je ziet, het bewustmaken van eigen voorkeuren, het leren kritisch te denken, creatief te zijn, openheid, leergierigheid, doorzettingsvermogen, experimenteerdrang, respect, durf, nieuwsgierigheid, verwondering. Cultuur ‘empowered’ kinderen, maakt hen sterker.

Cultuur in school
Cultuureducatie is een belangrijk onderdeel van de integrale ontwikkeling van kinderen en heeft een plek in het onderwijs verworven vanwege het effect op de persoonlijke vorming van kinderen. Maar ook vanwege de stimulans van vaardigheden die in deze tijd onmisbaar zijn: communicatie, samenwerken, kritisch denken, verbeeldingskracht en creativiteit. De toekomst vraagt immers om creatieve, innovatieve en ondernemende mensen. Cultuureducatie draagt bij aan de ontwikkeling van creativiteit, aan de persoonlijke ontwikkeling van een kind. Creativiteit is een instrument dat kinderen helpt de wereld te begrijpen en zich te verhouden tot de eigen tijd. Via cultuureducatie leren kinderen over elkaar, zichzelf en de wereld. Creativiteit vertegenwoordigt een veelzijdigheid en complexiteit die eigen is aan het huidige leven en kan ons helpen een balans te vinden tussen individuele vrijheid en verantwoordelijk functioneren binnen een gemeenschap. Creativiteit hoort om die reden een belangrijke plaats in het onderwijs in te nemen. Vanuit bovenstaande visie is cultuureducatie geen schoolvak, maar een middel om andere doelen te bereiken, een vorm van leren. Cultuureducatie dient op die manier een plek in het onderwijs te krijgen. Dit betekent dat het cultuur educatieve aanbod moet passen binnen het curriculum van een school, aansluit bij het schoolbeleid en de inhoud van het onderwijs c.q. de lessen.

Cultuur na school
Naschoolse activiteiten bieden veel mogelijkheden voor kinderen. Met het realiseren van naschoolse programma’s stimuleren we actieve participatie in de sociale omgeving van ieder kind. We slaan een brug tussen het kind en zijn of haar omgeving. In die omgeving fungeert de school als vindplaats voor talent en wegwijzer voor verdere ontwikkeling. Na schooltijd ontdekken kinderen welke talenten ze verder kunnen ontwikkelen en waar hun passie ligt. Het doel is kinderen de kans te bieden zich verder te ontwikkelen of te ontdekken wat hun talenten zijn, wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en wat de mogelijkheden in de omgeving zijn. Met een aanbod van naschoolse activiteiten creëren we blijvende voorzieningen, ontmoetingspunten voor cultuur, sport, techniek, natuur, erfgoed, etc. in de betreffende kindomgevingen in onze regio.
We leven in een wereld waar de taal van het beeld wordt gebruikt. We zeggen iets met beelden, als het met woorden niet kan. Taal en beeld zijn daarmee onlosmakelijk verbonden. Een kind heeft deze ‘wereldtaal’ meegekregen en het onderwijs heeft daar weet van. Het kent de kracht van het beeld om te illustreren, te laten zien, te onderwijzen, te verhalen, op te luisteren, te verduidelijken, de fantasie te prikkelen, etc.
Actieve cultuureducatie inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en –ontwikkeling, zowel artistiek als cognitief, sociaal en emotioneel. Kunstbeoefening draagt bij aan de ontwikkeling van cultureel burgerschap.

Meer weten over het beleid van Stichting Cultuurpad?
Download hier Koers 2017-2020
Download hier Jaarverslag 2016
Download hier het strategisch beleidsplan 2013-2016
Download hier het beleidskader Cultuurpad Noord-Limburg 2013-2016