Onze taken

Wat doet Cultuurpad concreet?


Kerntaken Cultuurpad
1. Cultuureducatie een structurele plek in het basisonderwijs geven door het realiseren van programma’s cultuureducatie op maat voor de 80 aangesloten scholen.
2. De ontwikkeling van dag arrangementen en het organiseren van activiteiten op het terrein van theater, beeldende kunst, erfgoed, muziek, dans, techniek, media, literatuur, natuur en sport en spel in de gemeenten Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray.
Eigen opdracht
3. De eigen opdracht: het uitdragen van andere opvattingen; primair anders! en de ontwikkeling van een eigen geluid. Voorbeelden van de uitwerking van een eigen opdracht zijn: de XXLband, het Sjaan de Haan Kinderfonds en het project Plek van mij (in kader project toelichten).

Shared service centrum voor cultuureducatie
Cultuurpad fungeert als een shared service centrum waarin kennis, ontwikkeling en dienstverlening hoofdactiviteit zijn.
• faciliteren van scholen d.m.v. loketfunctie: (o.a. informatie, advies, ondersteuning op terrein van cultuureducatie en dagarrangementen).
• stimuleren, ondersteunen van scholen
• optreden als makelaar en tussenpersoon tussen vragers en aanbieders van culturele activiteiten en activiteiten in het kader van dagarrangementen
• organiseren, vormgeven en uitvoeren van cultuureducatieve programma’s voor de scholen
• organiseren, vormgeven en uitvoeren van naschoolse activiteitenprogramma’s
• samenwerken en/of invullen van combinatiefuncties cultuur en sport
• afstemming van activiteiten en gezamenlijke inkoop
• bundelen van beleidsvoornemens op stichtingsniveau
• afstemmen activiteitenplannen
• samenwerkingsverbanden ontwikkelen
• deelnemen aan lokale, regionale, provinciale en landelijke netwerken
• verkennen brede culturele landschap en mogelijkheden tot samenwerking
• verkennen culturele, sportieve en andere activiteiten, locaties en aanbod op aansluiting bij vragen van de scholen
• signaleren van hiaten tussen vraag en aanbod
• verwerven van subsidiegelden en verantwoording afleggen over de besteding
• ontwikkeling van beleid (regionaal, provinciaal en landelijk)
• contact gemeenten en provincie
• ondersteuning op kindniveau
• makelaar tussen vraag en aanbod
• initiëren, stimuleren en ontwikkelen van creatieve en vernieuwende projecten
• in dienst nemen en inzetten van zogenaamde “combinatiefunctionarissen”
• stimuleren, ondersteunen en uitvoeren van deskundigheidsbevordering op het terrein van cultuureducatie en dagarrangementen

Kerntaken SIEN

De werkmaatschappij – onder leiding van Team SIEN- werkt aan het initiëren, stimuleren, organiseren, coördineren, ondersteunen en uitvoeren van activiteiten gericht op de ontwikkeling van cultuureducatie in Limburg waaronder de ontwikkeling van het curriculum, het ontwikkelen van de vakinhoudelijke deskundigheid, het versterken van de samenwerking tussen het onderwijs en het culturele veld en het bevorderen van de culturele ontwikkeling van kinderen

Doelstelling:
• Bijdragen aan cultuureducatie met kwaliteit
• Samen met partners in de provincie werken aan een provinciedekkende infrastructuur voor cultuureducatie
• Ontwikkeling van provinciale kennisgemeenschap/ expertisecentrum voor cultuureducatie: SIEN

Voor een volledig inzicht in het programma Cultuureducatie met kwaliteit verwijzen we naar de notitie ‘Cultuureducatie met kwaliteit in Limburg’ en de informatie op www.bijsien.nl - de thuisbasis van SIEN.