Cultuurpad

Stichting Cultuurpad is een culturele instelling – statutair gevestigd in Panningen, Noord-Limburg- die haar roots in het onderwijs heeft. De stichting is een initiatief van vijf stichtingen voor primair onderwijs in Noord-Limburg, die dezelfde opvatting over het belang van het bieden van brede ontwikkelingskansen voor kinderen delen en daarom Cultuurpad hebben opgericht.

Stichting Cultuurpad is een jonge en dynamische organisatie met als missie: het bieden van brede ontwikkelingskansen voor kinderen in de leeftijd van 0 - 14 jaar.  De stichting kent twee werkmaatschappijen: Cultuurpad en SIEN.

De werkmaatschappij Cultuurpad biedt brede ontwikkelingskansen voor kinderen in de leeftijd van 0 - 16 jaar in Noord-Limburg.  Onder schooltijd door cultuureducatie een structurele plek te geven in het basisonderwijs. Na schooltijd door de ontwikkeling van dagarrangementen en het organiseren van activiteiten op het terrein van theater, beeldende kunst, erfgoed, muziek, dans, techniek, media, literatuur, natuur en sport en spel.

De werkmaatschappij SIEN is sinds 1 december 2012 een apart onderdeel van de stichting met als werkterrein de gehele provincie Limburg. Binnen dit onderdeel van de stichting werken 21 stichtingen samen aan de ontwikkeling van cultuureducatie in Limburg.

SIEN werkt aan het initiëren, stimuleren, organiseren, coördineren, ondersteunen en uitvoeren van activiteiten gericht op de ontwikkeling van cultuureducatie in Limburg waaronder de ontwikkeling van het curriculum, het ontwikkelen van de vakinhoudelijke deskundigheid, het versterken van de samenwerking tussen het onderwijs en het culturele veld en het bevorderen van de culturele ontwikkeling van kinderen

Wat willen we? 

Binnen Cultuurpad:

De onderwijsstichtingen Akkoord!-po, Dynamiek, Fortior, Kerobei, Prisma en SPOV Venray willen samenwerken aan het bieden van brede ontwikkelingskansen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar. Onder schooltijd door cultuureducatie een structurele plek te geven in het basisonderwijs, na schooltijd door de ontwikkeling van dagarrangementen. 
Onze gedeelde opvatting over cultuureducatie is dat cultuureducatie geen schoolvak is, maar een middel om andere doelen te bereiken. Daarnaast kan cultuureducatie gezien worden als een vorm van leren.  Cultuureducatie dient op die manier een plek in het onderwijs en binnen dagarrangementen te krijgen.  We stappen hiermee af van de gedachte dat cultuur ‘moet’. Dit betekent dat het cultuureducatieve aanbod moet passen binnen het leerplan van een school, aansluit bij het schoolbeleid en de inhoud van het onderwijs c.q. de lessen. Cultuureducatie heeft een plek in het onderwijs verworven vanwege het effect op de persoonlijke vorming van kinderen, maar ook vanwege de stimulans van vaardigheden die in deze tijd onmisbaar zijn: communicatie, samenwerken, kritisch denken, verbeeldingskracht en creativiteit. Cultuurparticipatie- actieve deelname- draagt bij aan de ontwikkeling van creativiteit, aan de persoonlijke ontwikkeling van een kind. Creativiteit hoort om die reden een belangrijke plaats in het onderwijs in te nemen.
Elke school heeft een impliciete opvatting/ visie op cultuurbeleid. Deze “ontwikkelen”, de wikkels eraf halen en de vraag tot uitdrukking brengen is wezenlijk om cultuureducatie te verankeren in het werken van alle dag in school, waarbij van onderaf en van binnenuit het motto is. 

Onze gedeelde opvatting over dagarrangementen is dat naschoolse activiteiten veel mogelijkheden bieden voor kinderen. Met het realiseren van naschoolse programma’s stimuleren we actieve participatie in de sociale omgeving van ieder kind. We slaan een brug tussen het kind en zijn of haar omgeving. In die omgeving fungeert de school als vindplaats voor talent en wegwijzer voor verdere ontwikkeling. Na schooltijd ontdekken kinderen welke talenten ze verder kunnen ontwikkelen en waar hun passie ligt. Het doel is kinderen de kans te bieden zich verder te ontwikkelen of te ontdekken wat hun talenten zijn, wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en wat de mogelijkheden in de omgeving zijn. Met een aanbod van naschoolse activiteiten creëren we blijvende voorzieningen, ontmoetingspunten voor cultuur, sport, techniek, natuur, erfgoed, etc in de betreffende kindomgevingen in onze regio. 

Meer informatie over het nieuwe beleid van SIEN is te vinden op www.bijsien.nl

Voor wie?
Cultuurpad werkt in opdracht van het onderwijs.
In Noord-Limburg primair voor de scholen van de aangesloten stichtingen: Akkoord!-po, Dynamiek Scholengroep, Fortior, Kerobei, Prisma en SPOVenray.
Secundair voor de stichtingen en scholen die zijn aangesloten middels een dienstverleningsovereenkomst: SKBM - Den Doelhof.

SIEN werkt primair in opdracht van het onderwijs in de hele provincie Limburg. In de uitvoering werkt SIEN samen met culturele partners en overheden aan het bereiken van haar missie.